Privacy beleid

Beschrijving van privacy beleid i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 verplicht

Privacy van ouder en kind

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Het dossier bevat verslagen van uitgevoerde observaties en behandeling.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die met uw toestemming worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Om uw privacy te waarborgen wordt:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en behandel gegevens;
 • er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers.

Daarom heeft de behandelend therapeut als enige toegang tot het dossier van het kind.
De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut een factuur kan opstellen.

Als de therapeut om een andere reden dan hierboven genoemd, gebruik wil maken van de dossiergegevens, dan wordt u daarover geïnformeerd én expliciet uw toestemming gevraagd.
In het geval dat er een conflict ontstaat tussen de zorg – en informatieplicht, die de therapeut heeft, en de privacywet (AVG) dan prevaleert altijd de zorg-en informatieplicht.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die nodig zijn voor het declareren van een nota:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Betrokken hebben recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. Tevens hebben betrokkenen het recht om eerder gedane toestemming te kunnen beperken en weer in te trekken.