Klachtenprocedure

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg ( Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk Speltherapie Ede voldoet aan deze eisen.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van Praktijk Speltherapie Ede een klacht heeft over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met de therapeut bespreekt. Mocht u dat, om welke reden dan ook, niet prettig vinden, dan biedt de praktijk u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen ( met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt- u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 16 Maart 2017 is Praktijk Speltherapie Ede bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Klachtenprocedure en geschillenregeling
Als basis voor de klachtenprocedure van Praktijk Speltherapie Ede geldt het Klachtenreglement van Quasir. De geschillen van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir worden aangereikt.